Photography and art direction by Light Thief Studio.

Photography and art direction from Mild Thief Studio, fashion by Huiru Shi, Hair and Cosmetics from Yanzi Xin, model by Huiru Shi.

Read More